Vedtægter

§ 1   Frømandsklubben “BALTIC” der er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere organiseret i DSF.
Frømandsklubben ”Baltic” der er stiftet i Nykøbing F. den 26 September 1968 og hjemmehørende i Guldborgsund kommune

§ 2   Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udførelse, og skal medvirke til samarbejde mellem danske sportsdykkere, varetage disses interesser over for myndighederne, institutioner samt fremme kammeratskab og dygtiggørelse medlemmerne imellem.

§ 3   Klubbens organisation er baseret på antal medlemmer, mindst 10, og af disse en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 materialeforvalter og 1 sekretær. Endvidere vælges 2 suppleanter.

§ 4   Klubben er tilsluttet D.S.F. – Dansk Sportsdykker Forbund og herigennem D.I.F. – Dansk Idræts Forbund og er herved pligtig til at følge disses love og bestemmelser.

§ 5   Aktive medlemmer optages kun i klubben, når følgende krav honoreres:
1. Ansøgeren forpligter sig ved indmelding samtidig at indmelde sig i D.S.F.
2. Ansøgeren forpligter sig til at overholde klubbens og Forbundets love og vedtægter. Endvidere
optages et ubegrænset antal passive medlemmer i klubben.

Passive medlemmer har ingen stemmeret.

§ 6   Udmeldelse skal ske med en måneds varsel inden den næste kontingentperiode starter. Udmeldelse skal ske til kassereren.

§ 7.   Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud.

§ 8.   Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter 1.rykker slettes den pågældende af klubbens medlemsliste.

§ 9.   Medlemmer af klubben, der i øvrigt ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser, skader undervandssporten eller overtræder D.S.F.`s love, eller i særlig grad de af klubben vedtagne sikkerhedsregler , kan efter et flertal fra bestyrelsens side udelukkes af klubben helt eller i et af bestyrelsen fastsat tidsrum.

§ 10.   I henhold til D.S.F.´s love og herunder disses § 15 er nærværende klub repræsenteret i D.S.F.´s repræsentantskab med 1 repræsentant for hver påbegyndt 10 aktive medlemmer, begrænset opad til 3 medlemmer. Formanden er selvskreven repræsentant. Repræsentanterne er øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 11.   Udgået

§ 12.   Formanden bestemmer, hvornår der skal afholdes møder. Møde skal i øvrigt afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer ønsker dette.

§ 13.   Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simple stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer ( bestyrelsesmedlemmer ) er til stede. Det skal i øvrigt tilstræbes, at bestyrelsen afholder møde 1 gang hver måned. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formand som kassereren.

§ 14.   Bestyrelsen skal mindst hver kvartal til hvert medlem udsende en skrivelse med orientering om klubbens fællesarrangementer og stof af interesse for medlemmerne.

§ 15.   Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske skriftligt med en måneds varsel. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden følges:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse og budget for det kommende år.
 4. Kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse.
  – Formanden – valg på ulige årstal.
  – Næstformanden – valg på lige årstal.
  – Sekretær – valg på lige årstal.
  – Kasserer – valg på lige årstal.
  – Materialeforvalter – valg på ulige årstal.
  – Valg af 2 suppleanter.
  – Valg af 2 revisorer.
 7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Valgene foretages skriftligt punkt for punkt og den/de med højest stemmetal – er valgt.

§ 16.   Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ½ af klubbens medlemmer skriftligt til formanden stiller krav herom.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat over for formanden med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 17.   Kun aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance er stemmeberettiget og valgbare på generalforsamlingen. Når skriftlig fuldmagt forevises, kan et stemmeberettiget medlem repræsentere 1 andet stemmeberettigede medlem.

§ 18.   “Baltic” regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Det samlede regnskabet skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgås af de valgte revisorer og revisorerne skal påse, at beholdningen er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til en hver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 19.   “Baltic” kan modtage gaver og midler fra myndigheder, firmaer, institutioner og enkeltpersoner, når dette ikke anses for uforeneligt med klubbens objektivitet, og gaver, midler og lignende skal placeres og vedligeholdes ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 20.   For rejser, der udføres i DSF og “Baltics” interesser, ydes der tilskud efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

§ 21.   “Baltics`” medlemmer må ikke påtage sig betalt arbejde i forbindelse med undervandsdykning.

§ 22.   Ved alle ulykker eller uheld- større eller mindre i forbindelse med udførelsen af dykning eller anden form for undervandssport, og hvor medlemmer af “Baltic`” er impliceret, skal der snarest gives meddelelse herom til formanden.

§ 23.   Alle dyk foretaget i klubbens navn eller med klubbens mærke skal overholde gældende love og regler.

§ 24.   Klubbens sikkerhedsudvalg består af bestyrelsen, samt 2 instruktører og 2 aktive/uddannede dykkerledere.
Sikkerhedsudvalget udfærdiger klubbens sikkerhedsregler som er gældende ved al dykning i klubben.
Instruktører og dykkerledere vælges af de respektive grupper.

§ 25.   Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse afprøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer.
Hvis dette flertal nås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier, og den indkomne sum skænkes til almennyttigt formål efter den opløsende generalforsamlings flertals beslutning.

§ 26.   Personer der ønsker at dykke på klubbens ture, skal have gennemgået klubbens kursus eller tilsvarende andet sted.

§ 27.   Diverse fund på klub ture der af bestyrelsen anses for værdifulde afleveres til klubben.

§ 28.   udgået

§ 29.   Medlemmer kan kun blive optaget som stemmeberettiget på generalforsamlingen, efter 1/2 år som betalende medlem og med godkendelse af bestyrelsen.

§ 30.   Ved køb af nøgler, efter et års medlemskab, skal vedkommende godkendes af formanden/ kassereren. Ved udmeldelse skal udleverede nøgler til klubbens lokaler samtidig afleveres.

§ 31.   Forandringer af vedtægterne kan ske på en hver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 21-01-2006 til afløsning af hidtil gældende love og vedtægter.

 

P. B. V. Peter Roslyng